Walne Zgromadzenie

                                                                              KOMUNIKAT                                                                                                                    Zarząd Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej NARAMOWICE
                                          
Uprzejmie zaprasza wszystkich członków Spółdzielni do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków - Właścicieli Lokali Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Naramowice”, które odbędzie się we wtorek, 22 maja 2018 roku o godz. 17:00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 na osiedlu Władysława Łokietka.
Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków- § 33 pkt 3 Statutu Spółdzielni.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 
2. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
4. Wybór sekretarza protokólanta
5. Wybór Komisji  Mandatowo - Skrutacyjnej  
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
7. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni 
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej  Spółdzielni oraz sprawozdanie finansowe
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Odczytanie listy pełnomocnictw
11. Podjęcie uchwał :
a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2017 r.
b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
c. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.
d. udzielenie. absolutorium dla Prezesa Zarządu
e. udzielenie absolutorium dla Z-cy Prezesa Zarządu                       
f. dot. podziału nadwyżki finansowej za 2017 r.
g. zatwierdzenie statutu WSM Naramowice w związku ze zmianą
        w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017 r.
h. zatwierdzenie uchwały w sprawie planowanej sprzedaży nieruchomości Naramowicka 149
i. upoważnienie Zarządu do podjęcia rokowań oraz wszelkich działań i uzgodnień z Urzędem Miasta Poznań            wynikających z przejęcia gruntów pod budowę tramwaju i ulicy Naramowickiej
12. Wybór Rady Nadzorczej 
13. Dyskusja i wolne wnioski
14. Odczytanie i przegłosowanie  wniosków
15. Ogłoszenie wyborów do Rady Nadzorczej
16. Zakończenie Walnego Zgromadzenia
Bilans i projekty Uchwał do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Prosimy o zabranie legitymacji członkowskich. Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście, lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik będzie mógł zastępować tylko jednego członka. Pełnomocnictwo musi być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
Zgodnie z § 32 pkt 3. Statutu Spółdzielni można zgłaszać kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez grupy co najmniej 10 członków Spółdzielni w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Wniosek musi zawierać imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata, imiona i nazwiska oraz adresy i podpisy osób zgłaszających. 
 
Prezes  Zarządu     Z-ca Prezesa  Zarządu           Przewodniczący  Rady  Nadzorczej
 
 Mariola Walkowiak              Halina Skipor                     Marek Zaręba
 
Dane osobowe członków oraz osób nie będących członkami a zamieszkałych w zasobach Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych oraz obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 (RODO )oraz ustawy Prawo spółdzielcze i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 
2017-04-18
 
Realizacja RORK WebDevelopment